วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สมบัติของคู่อันดับ

สมบัติของคู่อันดับ


1.(a,b)ไม่เท่ากับ(b,a)ยกเว้น a=b

2.(a,b)=(c,d)ก็ต่อเมื่อ a=c และ b=d

3.(a,b)ไม่เท่ากับ(c,d)ก็ต่อเมื่อ a ไม่เท่ากับ c และ b ไม่เท่ากับ d